Szótár

(Letölthető rövid segédanyag: Páli-Magyar Szójegyzék)

vidhūpita, 3 találat.

vidhūpita →

pts

scattered, destroyed Snp.472 (= daḍḍha Snp-a.409); Ud.71 (so read for vidūpita).

pp. of vidhūpeti

vidhūpeti →

pts

…SN.i.14; SN.iii.90 = AN.v.325; SN.iv.210; Pts.ii.167

pp vidhūpita.

vi + dhūpayati

vidūpita →

pts

at Ud.71 (vitakkā vidūpitā) is to be read as vidhūpita.