Szótár

(Letölthető rövid segédanyag: Páli-Magyar Szójegyzék)

viratta, 8 találat.

viratta →

pts

…(rūpadhātuyā cittaṃ virattaṃ vimuttaṃ); Snp.204 (chandarāga˚), Snp.235 (˚citta āyatike bhavasmiṃ); AN.v.3 AN.v.313; Ja.v.233…

citta →

pts

…sārattacitto SN.iv.73; viratta˚ SN.iv.74; Snp.235; Pv-a.168. 3. various:
■ patibaddha-c. (fettered in the bonds of ˚)…

dvi →

pts

…3 a couple of days) q.v.; dvirattatiratta (id. of nights) dvīsu tīsu manussesu to some people (Pv-a.47); dvatikkhattuṃ soveral times; cp….

khema →

pts

…one who is at peace (+ viratta) SN.i.112 (= khemībhūtaṃ assabhāvaṃ SA).

  • -anta security, in
  • -bhūmi a peaceful…

nibbiṇṇa →

pts

…Ja.vi.62; Thig.478 (= viratta Thag-a.286); Dhp-a.i.85 (˚hadaya); Vv-a.207 (˚rūpa) Pv-a.159 (tattha-vāsena n-mānaso tired of living…

rajjati →

pts

…(na so rajjati rūpesu; = viratta-citta); Snp.160, Snp.813 (contrasted with virajjati); Pts.i.58, Pts.i.77 sq., Pts.i.130, Pts.i.178 Mnd.138;…

saññā →

pts

…Kv.202; SN.ii.212.

virajjati →

pts

… pp viratta
caus virājeti to put away to estrange (acc.) from (loc.), to cleanse (oneself) of…