Szótár

(Letölthető rövid segédanyag: Páli-Magyar Szójegyzék)

viriya, 62 találat.

viriya →

farkas

tetterő, kitartás

viriya →

pts

…Mnd.487; Cnd.394; Ja.i.178 (viriyaṃ karoti, with loc.); Pp.71; Vb.10 Ne.16, Ne.28; Tikp.60, Kp.63; Mil.36; Vism.160 (˚upekkhā), Vism.462;…

accāraddhaviriya →

ncped

 1. (n.) to great exertion.
 2. (mfn.) exerting oneself too much

bala →

nyana

…1 faith saddhā, 2 energy viriya, 3 awareness or mindfulness sati, 4 concentration samādhi, 5 understanding paññā.

Their particular…

bojjhanga →

nyana

viriya-sambojjhanga, viriya padhāna rapture pīti - sambojjhanga tranquillity passaddhi - sambojjhanga, concentration…

energy →

nyana

Energy: viriya, further see: bojjhanga, bala, pāramī

exertion →

nyana

Exertion: see padhāna viriya magga 6. - Reaching Nibbāna with or without e.; see: anāgāmi

iddhi-pāda →

nyana

…concentration of energy viriya - samādhi… concentration of consciousness citta - samādhi.. and concentration of investigation…

indriya →

nyana

saddhā
16. energy: viriya
17. awareness or mindfulness: sati
18. concentration: samādhi
19. understanding:…

indriya-samatta →

nyana

…energy and concentration viriya samādhi on the other. For excessive faith with deficient understanding leads to blind belief, whilst…

paccaya →

nyana

…intention chanda, energy viriya, consciousness citta and investigation vīmamsā In one and the same state of consciousness, however, only…

padhāna →

nyana

dhamma - vicaya energy viriya rapture pīti tranquillity passaddhi concentraton samādhi equanimity upekkhā This is called the…

paramī →

nyana

paññā - p 5 energy viriya - p 6 patience or forbearance; khanti 7 truthfulness sacca - p 8 resolution adhitthāna - p 9…

abhijīhanā →

pts

strenuousness, exertion, strong endeavour Ja.vi.373 (viriyakaraṇa C.).

abhi + jīhanā of jeh to open ones mouth

anoma →

pts

-vaṇṇa of excellent colour Snp.686; Ja.vi.202.

 • -viriya of supreme exertion or energy Snp.353.

an…

anuṭṭhātar →

pts

one without energy or zeal Snp.96 (niddāsīlin sabhāsīlin +) Snp-a.169 (viriya-tejavirahita).

n. ag. to an + uṭṭhahati

asama →

pts

…resolute Snp.694 (= asama-viriya Snp-a.489); Ja.i.193; Ja.vi.259, Ja.vi.330.

a + sama

Asama2

neuter stone, rock DN-a.i.270,…

bala →

pts

…four are paññābalaṃ viriya˚, anavajja˚ saṅgāha˚; AN.iv.363 sq., as given at AN.ii.141, also the foll. 3 groups of *cattāri…

bodhi →

pts

…nekkhamma˚, paññā˚, viriya˚, khanti˚; sacca˚, adhiṭṭhāna˚, mettā˚, upekhā˚.
-satta

 1. a…

bojjhaṅga →

pts

…are sati, dhamma-vicaya viriya, pīti, passaddhi, samādhi, upekhā or mindfulness investigation of the Law, energy, rapture, repose,…

chanda →

pts

…chandaṃ janeti vāyamati viriyaṃ ārabhati, etc., see citta v. 1 dβ.
■ MN.ii.174; AN.i.174 (ch. vā vāyāmo…

citta →

pts

…four samādhis, viz. chanda, viriya, citta, vīmaṃsā DN.iii.77; SN.v.268; Vb.288 2. action, citta as the source of kamma: citte vyāpanne…

dakkheyya →

pts

cleverness, skill Ja.ii.237 (com. kusalassa-ñāṇa-sampayuttaṃ viriyaṃ); Ja.iii.468.

cp. dakkha2

dhana →

pts

…= lobha Ja.ii.212;

 • -viriya wealth & power Snp.422;
 • -hetu for the sake of wealth Snp.122.

Ved….

dhura →

pts

…(saddhā˚), Sdhp.392 (+ viriya), Sdhp.413 (paññā˚) dh ˚ṃ nikkhipati to take off the yoke, to put down a burden, to give up a charge or…

dhuravant →

pts

…who has or bears his yoke, patient, enduring SN.i.214 = Snp.187 (: cetasikaviriya-vasena anikkhittadhura Snp-a.236).

cp. Sk. dhuradhara

hīna →

pts

-vāda one whose doctrine is defective Snp.827; Mnd.167.

 • -viriya lacking in energy Iti.116;…

indriya →

pts

A. On term

Indriya is one of the most comprehensive & important categories of Buddhist psychological philosophy & ethics meaning “controlling principle, directive force, élan, δύναμις” in t …

kiriya →

pts

…kiriyaṃ n’atthi viriyan ti there is no karma, no after-effect and no vigour in this world AN.i.286 (different at DN.i.53); n’atthi…

kiriyā →

pts

…kiriyaṃ n’atthi viriyan ti there is no karma, no after-effect and no vigour in this world AN.i.286 (different at DN.i.53); n’atthi…

kriyā →

pts

…kiriyaṃ n’atthi viriyan ti there is no karma, no after-effect and no vigour in this world AN.i.286 (different at DN.i.53); n’atthi…

kusīta →

pts

…Often combined with hīnaviriya, devoid of zeal; Iti.27, Iti.116; Dhp.7, Dhp.112, Dhp.280; Mil.300, Mil.396. Also…

līna →

pts

…sincere Snp.68 (˚citta), Snp.717 (id.) Ja.i.22 (v. 148; ˚viriya sīha).

pp. of līyati

magga →

pts

…s-kammanta, s-ājīva, viriya, sati, samādhi micchā-diṭṭhi, micchā-vācā, m-kammanta, m-ājīva.

 • -aṅgāni the constituents…

nibbiriya →

pts

adjective lacking in strength, indolent, slothful, weak Ja.iv.131; Pv-a.175 (= alasa, kusīta].

nis + viriya

nikkama →

pts

…AN.iii.214; Vv.18#7 (= viriya Vv-a.96); Dhs.13, Dhs.22, Dhs.219, Dhs.571; Vism.132; Mil.244 (+ ārambha)
■ (adj.) strong in (-˚),…

osanna →

pts

adjective given out, exhausted, weak Mil.250 (˚viriya).

o + pp. of syad to move on

padhāna →

pts

…Dhp.141; Ja.i.90; Cnd.394 (= viriya); Vb.218 (citta-samādhi p˚ etc.); Ne.16; DN-a.i.104; Dhp-a.i.85 (mahā-padhānaṃ padahitvā);…

pañca →

pts

…5 faculties, viz. saddhā, viriya, sati, samādhi, paññā (see indriya B. 15–19). ˚vidhaṃ (rāja-)…

porisa →

pts

…(uṭṭhāna˚ = purisa-viriya, purisa-kāra Pv-a.252) 2. height of a man MN.i.74, MN.i.187, MN.i.365.

abstr. fr. purisa, *pauruṣyaṃ,…

purisa →

pts

…Tikp.50; Vism.184.

 • -viriya manly vigour SN.ii.28.
 • -vyañjana the membrum virile (= ˚linga)…

pāramī →

pts

…nekkhamma˚, paññā˚ viriya˚, khanti˚, sacca˚, adhiṭṭhāna˚, mettā˚, upekhā Ja.i.73; Dhp-a.i.84.

 • -ppatta (pārami˚)…

sambojjhaṅga →

pts

…investigation of doctrine viriya, energy; pīti, joy; passaddhi, tranquillity samādhi, concentration; upekhā, equanimity DN.ii.79 DN.ii.303…

samādhi →

pts

…it is fourfold chanda-, viriya-, citta-, and vīmaṃsā-samādhi DN.ii.213; SN.v.268
■ Another fourfold division is that into…

saṃvara →

pts

…sati˚ ñāṇa˚, khanti˚, viriya˚*; i.e. by virtue, mindfulness insight, patience, effort Dhs-a.351; as pātimokkha˚; etc at Vism.7;…

thāma →

pts

…Ja.i.62; Vv-a.104; with viriya Ja.i.67
■ DN.iii.113; SN.i.78; SN.ii.28; SN.v.227; AN.i.50 AN.ii.187 sq.; AN.iv.192….

uṭṭhāna →

pts

…Mil.416; Thag-a.267 (˚viriya); Pv-a.129 (+ viriya) -an˚; want of energy, sluggishness AN.iv.195; Dhp.241. Note. The form…

uṭṭhāyaka →

pts

…i.e. ready to get up, quick, alert active, industrious; f. -ikā Thig.413 (= uṭṭhāna-viriyasampannā Thag-a.267; variant reading…

viriyatā →

pts

manliness, energy, strength MN.i.19; Vv-a.284.

abstr. fr. viriya

viriyavant →

pts

adjective energetic AN.i.236; Snp.528, Snp.531 (four-syllabic), Snp.548 (three-syllabic); Vism.3 (= ātāpin); Sdhp.475.

viriya + vant

vāda →

pts

…AN.i.287 (kamma˚, kiriya˚, viriya˚)- vādaṃ bhindati to refute a speech, to make a view discrepant (cp. bhinna-vāda under 4!) Snp-a.45…

vāyamati →

pts

…sq. (chandaṃ janeti v. viriyaṃ ārabhati cittaṃ paggaṇhāti); Pv.iv.5#2 Vb.208 sq.; Pp.51; Vism.2; Dhp-a.iii.336; Dhp-a.iv.137;…

vīra →

pts

…Ohg, Ags wer; to vayas strength etc.; cp viriya

ārabhati →

pts

…Thag.256 (bh.); Pp.64 (bh.); viriyaṃ ārabhati to make an effort, to exert oneself (cp. ārambha) AN.iv.334. aor. ārabhi

āraddha →

pts

…Cp. ārādheti 1.

 • -viriya (adj.) strenuous, energetic, resolute Vin.i.182; DN.iii.252, DN.iii.268, DN.iii.282,…

ārambha →

pts

…(cp. āraddha-viriya) zeal, resolution, energy Vin.ii.197 SN.iv.175 AN.i.12 AN.i.16 3. support, ground object, thing Ne.70 sq.,…

ārādhaka →

pts

…MN.i.491; MN.ii.197 = AN.i.69; Mil.243; SN.v.19; AN.v.329 (in correlation with āraddhaviriya). 2. pleasing, propitiating Mil.227; Vv-a.220 (˚ikā…

ātapa →

pts

 1. sun-heat Snp.52; Ja.i.336; Dhs.617; Dpvs.i.57; Vv-a.54; Pv-a.58.
 2. glow, heat (in general Pv.i.7#4; Sdhp.396.
 3. (fig.) (cp. tapa2) ardour, zeal exertion Pv-a.98 (viriyā-tapa; perh …

ātāpa →

pts

…“torturing mortification” Mil.313 (cittassa ātāpo paritāpo); Pv-a.98 (viriya˚) Cp. ātappa & ātāpana.

ā + tāpa fr. tap; cp….

ātāpin →

pts

…Mil.34, Mil.366; Vism.3 (= viriyavā); Dhp-a.i.120; Snp-a.157, Snp-a.503
■ Freq. in the formula of Arahantship “eko vūpakaṭṭho…

āyūhaka →

pts

adjective keen, eager, active Mil.207 (+ viriyavā).

fr. āyūhati

āyūhati →

pts

…SN.i.48; Ja.vi.35 (viriyaṃ karoti C.), Ja.vi.283 (= vāyamati C.) 2. to be keen on (w. acc.), to cultivate, pursue, do Snp.210 (karoti…