Szótár

(Letölthető rövid segédanyag: Páli-Magyar Szójegyzék)

vivadha, 4 találat.

vivadha →

pts

(carrying yoke) see khārī-vidha and vividha2.

khārivivadha →

ncped

carrying-pole with the khāri container

khārī →

pts

…attho As Kern (

Toevoegselen

s. v.) points out,

  • -vidha is a distortion of vivadha, which is synonymous with…

vividha →

pts

…reading reads khāriṃ vividhaṃ).

for Sk. vivadha; vi + vah