Szótár

(Letölthető rövid segédanyag: Páli-Magyar Szójegyzék)

viyūhati, 6 találat.

viyūhati →

pts

to take away, carry off, remove Vin.iii.48 (paṃsuṃ vyūhati) Ja.i.177, Ja.i.199 (paṃsuṃ), Ja.i.238, Ja.i.331 (kaddamaṃ dvidhā viyūhitvā); Ja.iii.52 (vālikaṃ); Ja.iv.265 (paṃsuṃ); Ja.vi.448 (vālukaṃ); D …

apaviyūhati →

ncped

pushes aside, removes;

apaviyūhati →

pts

see appabbūhati.

viyūhana →

pts

removing, removal Vism.302 (paṃsu˚).

fr. viyūhati

viyūḷha →

pts

…= paccupaṭṭhite C.). Cp. saṃyūḷha.

apparently vi + ūḷha, pp. of viyūhati, but mixed in meaning with vi + ūha (of vah) = vyūha

vyūhati →

pts

…as “stand in array. For the regular verb vi + vah see viyūhati. Cp. paṭi˚ saṃyūhati.