Szótár

(Letölthető rövid segédanyag: Páli-Magyar Szójegyzék)

yācita, 13 találat.

yācita →

pts

begged, entreated, asked (for) AN.iii.33; Dhp.224; Ja.iii.307; Pv-a.39
■ Cp. yācitaka.

pp. of yācati

abbhita →

pts

…id p. at Ja.iii.165 reads anavhāta & at Thig.129 ayācita.

pp. of abbheti

anabbhita →

pts

…Vin.iv.242; Pv.i.12#3 (where reading prob. faulty & due to a gloss; the id. p. at Thig.129 has ayācita & at Ja.iii.165 anavhāta; Pv-a.64…

anajjhiṭṭha →

pts

…variant reading anijjhiṭṭha Ja.iii.165 has anavhāta; Thig.129 ayācita; Pv-a.64 explains by anavhāta).

an + ajjhiṭṭha

avhāta →

pts

called, summoned Ja.iii.165 = (an˚ = anāhuta ayāctia) = Pv.i.12#3, cp. Pv-a.64. The id p. at Thig.129 reads ayācita.

pp. of avhayati

bhaṇḍa →

pts

…Cnd.38; Ja.iii.353 (yācita˚ object asked = yāca); Thag-a.288 (id.); Vism.22
■ bhaṇḍaṃ kiṇāti to…

kāma →

pts

supina, a dream; 6. yācita, beggings 7. rukkha-phala, the fruit of a tree 8. asisūna, a slaughter-house 9. satti-sūla, a sharp…

upayācitaka →

pts

begging, asking, praying, propitiation Ja.vi.150 (= devatānaṃ āyācana).

of adj. upa + yācita + ka; pp. of yācati

yāca →

pts

…sabbaṃ tehi yācita-yācitaṃ dadamāno ti attho“); Ja.iv.274 (“yācitabba-yuttaka” C.); Ja.vi.98 (= yācana-yuttaka or…

yācati →

pts

…Mhvs.17, Mhvs.58.
pp yācita.

Vedic yācati; yāc, with which cp. Lat. jocus (dial. juca “prayer”); Ohg. jehan to…

yācitaka →

pts

…at MN.i.365
■ See also Dhp-a.i.403 (ye y. gahetvā na paṭidenti); Thag-a.288 (kāmā = yācitaka-bhaṇḍasadisā tāvakālik’…

āyācati →

pts

…make a vow, to vow, promise AN.i.88; Ja.i.169 = Ja.v.472; Ja.i.260; Ja.ii.117

pp āyācita (q.v.).

ā + yāc, cp. Buddh….

āyācita →

pts

vowed, promised Ja.i.169 (˚bhattajātaka N.).

pp. of āyācati