MN 110 / M III 20

Cūḷa-puṇṇama Sutta

Rövidebb tanítóbeszéd a Telihold Estjén

Fordította:

További változatok:

Tipiṭaka / Bhikkhu Sujāto

Így készült:

Fordítota: Ripcse Judit

Forrás: MN 110, Thanissaro Bhikkhu, angol

Szerzői jogok: Ripcse Judit, 2009

Felhasználás feltételei: cc-by-nc-sa

Úgy hallottam, hogy egy alkalommal a Magasztos a Szávatthi melletti Keleti Kolostorban, Migára anyjának palotájában tartózkodott. És akkor — a hónap 15. napján1, egy teliholdas éjszakán — a szerzetesek csoportjával a szabadban üldögélt. Aztán, a szerzetesek csendes csoportját szemlélve, így szólt hozzájuk:

– Szerzetesek, egy tisztességtelen ember2 vajon felismer-e egy tisztességtelen embert: „Ez egy tisztességtelen ember“?

– Nem, urunk.

– Helyes, szerzetesek. Lehetetlen, nincs rá mód, hogy egy tisztességtelen ember felismerjen egy tisztességtelen embert: „Ez egy tisztességtelen ember“.

És, szerzetesek, egy tisztességtelen ember vajon felismer-e egy tisztességes embert3: „Ez egy tisztességes ember“?

– Nem, urunk.

– Helyes, szerzetesek. Lehetetlen, nincs rá mód, hogy egy tisztességtelen ember felismerjen egy tisztességes embert: „Ez egy tisztességes ember“.

Egy tisztességtelen ember tisztességtelen tulajdonságokkal van felruházva. Olyan személy, aki tisztességtelen a barátságban, abban, ahogy akar, ahogy tanácsot ad, ahogy beszél, ahogy cselekszik, amilyenek a nézetei, és ahogy ajándékoz.

És hogyan van felruházva egy tisztességtelen személy tisztességtelen tulajdonságokkal? Amikor egy tisztességtelen személyből hiányzik a hit, hiányzik a lelkiismeret, hiányzik a törődés (nem ügyel a cselekedetei eredményeire), tanulatlan, lusta, nemtörődöm és ítélőképessége szegényes. Ez az, ahogyan egy tisztességtelen személy tisztességtelen tulajdonságokkal van felruházva.

És egy tisztességtelen személy, hogyan tisztességtelen a barátságban? Amikor egy tisztességtelen személy barátai és társai olyan papok és elmélkedők4, akikből hiányzik a hit, hiányzik a lelkiismeret, hiányzik a törődés (nem ügyelnek a cselekedeteik eredményeire), tanulatlanok, lusták, nemtörődömök, és ítélőképességük szegényes. Ez az, ahogyan egy tisztességtelen személy tisztességtelen a barátságban.

És egy tisztességtelen személy hogyan tisztességtelen az akaratában? Amikor egy tisztességtelen ember saját kárát akarja, vagy mások kárát akarja, vagy saját magának és másoknak is kárt akar. Ez az, ahogyan egy tisztességtelen személy tisztességtelen az akaratában.

És egy tisztességtelen személy hogyan tisztességtelen a tanácsaiban? Amikor egy tisztességtelen személy káros tanácsot ad önmagának, vagy káros tanácsot ad másoknak, vagy káros tanácsot ad önmagának és másoknak is. Ez az, ahogyan egy tisztességtelen személy tisztességtelen a tanácsaiban.

És egy tisztességtelen személy hogyan tisztességtelen a beszédében? Amikor egy tisztességtelen személy hazudik, valótlan történeteket mond, durván beszél, haszontalanul fecseg. Ez az ahogyan egy tisztességtelen személy tisztességtelen a beszédében.

És egy tisztességtelen személy hogyan tisztességtelen a cselekedeteiben? Amikor egy tisztességtelen személy gyilkosságot követ el, lop, tiltott szexuális viszonyt folytat. Ez az, ahogyan egy tisztességtelen személy tisztességtelen a cselekedeteiben.

És egy tisztességtelen személy hogyan tisztességtelen a nézeteiben? Amikor egy tisztességtelen személynek ez a nézete: „Semmit nem adnak, semmit nem ajánlanak fel, semmit nem áldoznak. A jó vagy rossz cselekedeteknek nincs gyümölcsük vagy eredményük. Nincs ez a világ, nincs eljövendő világ, nincs anya, nincs apa, nincsenek spontánul született lények. Nincsenek papok és elmélkedők, akik – [mivel] helyesen boldogulnak és helyesen gyakorolnak – ezt és az eljövendő világot hirdetik, miután megismerték és közvetlenül meg is tapasztalták azt“. Ez az ahogyan egy tisztességtelen személy tisztességtelen a nézeteiben.

És egy tisztességtelen személy hogyan tisztességtelen, amikor ajándékoz? Amikor egy tisztességtelen személy hanyagul ad ajándékot, nem saját maga adja, tisztességtelenül, mintha odahajítaná, azt gondolva, hogy úgysem kap érte semmit. Ez az ahogyan egy tisztességtelen személy tisztességtelenül ajándékoz.

Ez a tisztességtelen személy – aki így van tisztességtelen tulajdonságokkal felruházva, olyan személy, aki tisztességtelen a barátságban, abban, ahogy akar, ahogy tanácsot ad, ahogy beszél, ahogy cselekszik, amilyenek a nézetei, és ahogy ajándékoz – a test felbomlásakor, a halál után, a tisztességtelen emberek birodalmában fog megjelenni. És hol van a tisztességtelen emberek birodalma? A pokolban vagy egy állat méhében.

Nos, szerzetesek, egy tisztességes személy vajon fel tud-e ismerni egy tisztességtelen személyt: „Ez egy tisztességtelen személy“?

– Igen, urunk.

– Helyes, szerzetesek. Lehetséges, hogy egy tisztességes személy felismerjen egy tisztességtelen személyt: „Ez egy tisztességtelen személy“.

Egy tisztességes személy vajon fel tud-e ismerni egy tisztességes személyt: „Ez egy tisztességes személy“?

– Igen, urunk.

– Helyes, szerzetesek. Lehetséges, hogy egy tisztességes személy felismerjen egy tisztességes személyt: „Ez egy tisztességes személy“.

Egy tisztességes személy tisztességes tulajdonságokkal van felruházva: olyan személy, aki tisztességes a barátságban, abban, ahogy akar, ahogy tanácsot ad, ahogy beszél, ahogy cselekszik, amilyenek a nézetei és ahogy ajándékoz.

És hogyan van felruházva egy tisztességes személy tisztességes tulajdonságokkal? Amikor egy tisztességes személy hittel, lelkiismerettel, törődéssel van felruházva, tanult, kitartó, önzetlenül törődik és ítélőképessége kiváló. Ez az, ahogyan egy tisztességes személy tisztességes tulajdonságokkal van felruházva.

És egy tisztességes személy hogyan tisztességes a barátságban? Amikor egy tisztességes személy barátai és társai olyan papok és elmélkedők, akikben megvan a hit, a lelkiismeret, a törődés; tanultak, kitartóak, önzetlenül törődnek és ítélőképességük kiváló. Ez az, ahogyan egy tisztességes személy tisztességes a barátságban.

És egy tisztességes személy hogyan tisztességes az akaratában? Amikor egy tisztességes személy nem akarja saját kárát, vagy mások kárát nem akarja, vagy saját magának és másoknak sem akar kárt. Ez az, ahogyan egy tisztességes személy tisztességes az akaratában.

És egy tisztességes személy hogyan tisztességes a tanácsaiban? Amikor egy tisztességes személy nem ad káros tanácsot önmagának, vagy nem ad káros tanácsot másoknak, vagy nem ad káros tanácsot sem önmagának sem másoknak. Ez az, ahogyan egy tisztességes személy tisztességes a tanácsaiban.

És egy tisztességes személy hogyan tisztességes a beszédében? Amikor egy tisztességes személy nem hazudik, nem mond valótlan történeteket, nem beszél durván, nem fecseg haszontalanul. Ez az ahogyan egy tisztességes személy tisztességes a beszédében.

És egy tisztességes személy hogyan tisztességes a cselekedeteiben? Amikor egy tisztességes személy nem követ el gyilkosságot, nem lop, nem folytat tiltott szexuális viszonyt . Ez az, ahogyan egy tisztességes személy tisztességes a cselekedeteiben.

És egy tisztességes személy hogyan tisztességes a nézeteiben? Amikor egy tisztességes személynek ez a nézete: „Ezt adták, ezt ajánlották fel, ezt áldozták. A jó és rossz cselekedeteknek van gyümölcsük és eredményük. Van ez a világ és az eljövendő világ. Van anya és apa, vannak spontánul született lények. Vannak papok és elmélkedők, akik – [mivel] helyesen boldogulnak és helyesen gyakorolnak – ezt és az eljövendő világot hirdetik, miután megismerték és közvetlenül meg is tapasztalták azt“. Ez az, ahogyan egy tisztességes személy tisztességes a nézeteiben.

És egy tisztességes személy hogyan tisztességes, amikor ajándékoz? Amikor egy tisztességes személy figyelmesen ad ajándékot, saját maga adja, tisztelettel, nem mintha oda hajítaná, nem gondolja azt, hogy valamit kap majd érte. Ez az, ahogyan egy tisztességes személy tisztességesen ajándékoz.

Ez a tisztességes személy – aki így van tisztességes tulajdonságokkal felruházva, olyan személy, aki tisztességes a barátságban, abban, ahogy akar, ahogy tanácsot ad, ahogy beszél, ahogy cselekszik, amilyenek a nézetei, és ahogy ajándékoz – a test felbomlásakor, a halál után, a tisztességes emberek birodalmában fog megjelenni. És hol van a tisztességes emberek birodalma? Az istenek vagy az emberi lények között.

Ez az, amit a Magasztos mondott. Örömmel telve, a szerzetesek elragadtatással hallgatták a Magasztos szavait.


  1. uposatha: minden fél hónap utolsó napja 

  2. asappurisa 

  3. sappurisa 

  4. samaṇa 

Így készült:

Fordítota: Ripcse Judit

Forrás: MN 110, Thanissaro Bhikkhu, angol

Szerzői jogok: Ripcse Judit, 2009

Felhasználás feltételei: cc-by-nc-sa

Ez a Mű a Creative Commons Nevezd meg! - Ne add el! - Így add tovább! 4.0 Nemzetközi Licenc feltételeinek megfelelően felhasználható.