Szótár

(Letölthető rövid segédanyag: Páli-Magyar Szójegyzék)

dhamm��nudhamma, 17 találat.

dhamma →

pts

…& cp. cpds 4. Dhamma and anudhamma. Childers interprets anudhamma with “lesser or inferior dhamma,” but the general purport of the Nikāya…

diṭṭhe va dhamme →

ncped

diṭṭhe (va) dhamme

in this life; in this world.

diṭṭhe dhamme →

ncped

diṭṭhe (va) dhamme

in this life; in this world.

diṭṭha →

pts

…the same sense diṭṭhadhammika (adj.) belonging or referring to this world or the present existence, always…

nibbāna →

pts

…SN.ii.124 = SN.iv.86. dhamma: Buddha’s teaching as the way to N. “dhammavaraṃ adesayi n- gāmiṃ paramaṃ hitāya…

rata →

pts

…on, devoted to SN.iv.117 (dhamme jhāne), SN.iv.389 sq. (bhava etc.); Snp.54 (sangaṇika˚), Snp.212, Snp.250, Snp.327, Snp.330 (dhamme),…

ārāma →

pts

…(bhāvan˚); Iti.82 (dhamm˚); Snp.327 (id.; expld. by Snp-a.333 as rati and “dhamme ārāmo assā ti”); Pp.53 (samagg˚)…

ñāṇa →

pts

…SN.ii.4; SN.v.8, SN.v.430; dhamme DN.iii.226; SN.ii.58 nibbāne SN.ii.124 (cp. SN.iv.86) 2. as-˚: anāvaraṇa˚ DN-a.i.100; ariya…

ramati →

pts

…Dhp.79 (ariya-ppavedite dhamme sadā r. paṇḍito);
■ subj. 1st pl. ramāmase Thig.370 (cp Geiger, P.Gr. 126);
■ med….

dhunāti →

pts

…= Mil.245; dhunāti pāpake dhamme dumapattaṃ va māluto Thag.2; Ja.i.11 (verse 48); Ja.iii.44 (hatthe dhuniṃsu, wrung their hands); Vv.64#9 (=…

gārava →

pts

…objects Buddhe [Satthari], Dhamme, Sanghe, sikkhāya, appamāde paṭisanthāre Vin.v.92 = DN.iii.244. As 7 gāravā (the 6 + samānhi) in adj….

kamma →

pts

…vijjā ca dhammo ca sīlaṃ jīvitam uttamaṃ, etena maccā sujjhanti, na gottena dhanena vā SN.i.34 = SN.i.55; MN.iii.262,…

kaṅkhati →

pts

…same with Satthari kankheyya dhamme sanghe˚ sikkhāya˚ AN.iv.460 = AN.v.17 = MN.i.101 = Dhs.1004 cp. Dhs.1118. 2. with acc.: to expect, to wait…

mana(s) →

pts

…of the Universe (see dhamma B. 1), Cosmic Order, Natural Law. It may even be taken quite generally as the *“empirical….

mano →

pts

…of the Universe (see dhamma B. 1), Cosmic Order, Natural Law. It may even be taken quite generally as the *“empirical….

nassana →

pts

disappearance, loss, destruction AN.iii.54 (˚dhamma adj. doomed to perish).

cp. Sk. naśana

ojā →

pts

…MN.i.245 SN.ii.87 SN.v.162 (dhamm’) AN.iii.396 Ja.i.68 Dhs.646 Dhs.740, Dhs.875 Mil.156 Dhp-a.ii.154 (paṭhav˚) ‣See also definition at…