Szótár

(Letölthető rövid segédanyag: Páli-Magyar Szójegyzék)

dhenu, 16 találat.

dhenu →

ncped

milch cow; a cow; a female animal in general.

dhenu →

pts

…Vv.80#6; Dhp-a.i.170; Dhp-a.i.396; Pv-a.112. In simile at Vism.313.

Sk. dhenu, to dhayati to give suck, see dhātī &…

dhenupa →

ncped

suckling calf; (or a milch cow)

dhenupaka →

ncped

suckling calf.

tividhenūpaparikkhi →

ncped

making a three fold investigation.

tividhenūpaparikkhin →

ncped

making a three fold investigation.

dadhi →

pts

…dadhi, redpl. formation fr. dhayati to suck. Cp. also dhenu cow, dhīta, etc.

dhenupa →

pts

suckling calf MN.i.79; Snp.26.

dhenu + pa from pibati

dhātī →

pts

…German tila breast ‣See also dadhi, dhītā dhenu

dohati →

pts

…duhitṛ daughter: see under dhītā & cp. dhenu

kaṃsa →

pts

…milk-pail (?) in phrase dhenusahassāni dukūla-sandanāni (?) kaṃsūpadhāraṇām DN.ii.192; AN.iv.393; Ja.vi.503 (explained at…

kūṭa →

pts

…runs the wrong way) kūṭa-dhenuyā khīraṃ pivitvā kūṭa-vaccho, etc., such a calf lies still at the post
■ Kūṭa-danta as Np….

miga →

pts

…Vv-a.86 (Isipatana).

  • -dhenu a hind Ja.i.152; Dhp-a.iii.148.
  • -bhūta (having become) like a wild…

muñcati →

pts

…an arrow); Vism.313 (dhenu vacchakassa khīra-dhāraṃ m.); Mhvs.25, Mhvs.63 (phalakaṃ). 3. to let out of the yoke, to unharness, set…

pa →

pts

…only in foll. compounds dhenu˚ drinking of the cow, suckling calf MN.i.79; Snp.26 (= dhenuṃ pivanto Snp-a.39); - pāda˚; a tree (lit….

saha →

pts

…co-religionist Ne.169

  • -dhenuka accompanied by a cow Mhvs.21, Mhvs.18.
  • -nandin rejoicing with Iti.73. *…