Szótár

(Letölthető rövid segédanyag: Páli-Magyar Szójegyzék)

lahuka, 7 találat.

lahukā →

pts

…Mil.105; Pv-a.280. atilahukaṃ (adv.) too soon Vin.ii.215. 3. (as tt. in grammar) light (of letters or syllables), opp….

garuka →

pts

…with; lahuka, light: in def. of sense of touch Dhs.648; similarly w. sithila, dhanita dīgha, rassa Mil.344; DN-a.i.177…

lahu →

pts

…Mhvs.17
■ Usually as lahuka (q.v.).

  • -citta light-minded SN.i.201; Ja.iii.73.
  • -ṭṭhāna

lahusa →

pts

adjective easily offended, touchy DN.i.90; explained by DN-a.i.256 as follows: “lahusā ti lahukā appaken’ eva tussanti vā russanti vā udaka-piṭṭhe lābukaṭāhaṃ viya appakena pi uppilavanti.” Cp *[rab …

maraṇa →

pts

…cp. Vism.229), Vb-a.156 (lahuka), Vb-a.157; Dhp-a.iii.434; Pv-a.5, Pv-a.18, Pv-a.54, Pv-a.64, Pv-a.76 Pv-a.96; Sdhp.292, Sdhp.293
■…

sallahuka →

pts

…Ja.ii.26; Vism.65; Dhp-a.iv.17; sallahukena nakkhattena on lucky nights Ja.ii.278; sallahukavuttin whose wants are easily met, frugal Snp.144;…

thaddha →

pts

… 2. slow Mil.103 (opp. lahuka; cp. BSk. dhandha, on which Kern, > Toevoegselen

   ii.90)  
  ■ See thambha & thūṇa.

*…