Szótár

(Letölthető rövid segédanyag: Páli-Magyar Szójegyzék)

nibb��yi, 11 találat.

atakkaka →

pts

adjective not mixed with buttermilk Ja yi.21.

a + takka2

aggi →

pts

…Ja.iii.320 (suriya). -nibbāna the extinction of fire Ja.i.212 -pajjota fire-light AN.ii.140 (one…

apaviddha →

pts

…Pv.iii.8#2 (susānasmiṃ; so read for T. apaviṭṭha); Ja.i.255; Ja.iii.426; Ja yi.90 (= chaḍḍita C.)….

parinibbāna →

nyana

Parinibbāna: ‘full Nibbāna’, is a synonym for Nibbāna; this term, therefore, does not refer exclusively to the ceasing of the 5 groups of…

ba →

pts

…for paripantha; phāla2. Also substituted for v, cp. bajjayitvā variant reading vajjetvā DAI, 4, and see under Nibb-.

nibbujjhati →

pts

…niyy˚ = nivv˚ =…

nibbāna →

pts

…(mind). mano nibbāyi tāvade Ja.i.27; disvā mano me pasīdi Vv.50#14.

  1. The Path: dhīra….

nikkaṅkhā →

pts

fearlessness, state of confidence, trust (cp. nibbicikicchā) SN.v.221.

Sk. niḥśankā, nis + kankhā

parinibbāti →

pts

…MN.iii.128 (aor ˚nibbāyi); SN.v.152 (˚nibbāyeyyaṃ), SN.v.261 (˚nibbāyissāmi); AN.ii.120 (anupādisesāya nibbāna-dhātuyā…

parinibbāyati →

pts

…MN.iii.128 (aor ˚nibbāyi); SN.v.152 (˚nibbāyeyyaṃ), SN.v.261 (˚nibbāyissāmi); AN.ii.120 (anupādisesāya nibbāna-dhātuyā…

ānaṇya →

pts

…DN.i.73; AN.iii.354 (Ep. of Nibbāna, cp. anaṇa); Mnd.160; Vism.44; DN-a.i.3.

Sk. ānṛṇya, so also BSk. e.g….