Szótár

(Letölthető rövid segédanyag: Páli-Magyar Szójegyzék)

pacc��cikkhati, 11 találat.

post-nascence →

nyana

Post-nascence: pacchājāta-paccaya one of the 24 conditions paccaya.

purejāta-paccaya →

nyana

Purejāta-paccaya: ‘pre-nascence’, is one of the 24 conditions paccaya.

añjana →

pts

…See also pacc˚. In meaning collyrium box at Thig.413 (= añjana-nāḷi Thag-a.267); Dhp-a.ii.25.

  • -akkhiha with…

aṅgin →

pts

…(=…

paṭi →

pts

…form before vowels is pacc˚; (b. v.)

Meanings

I. (lit.)

“back,” in the sense of:

  1. against, in opposition (opp….

cikkhati →

pts

(cikkhanā, etc.) to tell, to announce: see *ā*˚ & paṭisaṃ˚.

Freq. of khyā, Dhtp.19: cikkh = vacane

paccācikkhati →

pts

to reject, repudiate, disallow DN.iii.3; MN.i.245 MN.i.428; Vin.iv.235.

Intens. of paccakkhāti, paṭi + ā + cikkhati of khyā

paṭisañcikkhati →

pts

…MN.i.499; MN.iii.33; SN.i.137; AN.i.205; Pp.25 Vism.283.

paṭi + saṃ + cikkhati of khyā; cp. paṭisankhāti & BSk….

ā →

pts

…āhuneyya-pāhuneyya; ā + paccā ākoṭita-paccākoṭita; ā + pari: ākaḍḍhana-parikaḍḍhana āsankita-parisankita; ā + vi:…

ācikkhaka →

pts

adjective noun one who tells or shows Dhp-a.i.71.

ā + cikkha + ka of cikkhati

ācikkhana →

pts

adjective noun telling, announcing Ja.iii.444; Pv-a.121.

ā + cikkhana of cikkhati