Szótár

(Letölthető rövid segédanyag: Páli-Magyar Szójegyzék)

vandana, 6 találat.

vandana →

pts

…Sdhp.221, Sdhp.540.

fr. vand, cp. Vedic vandana

akkuṭṭha →

pts

…scolding, swearing at; in combination akkuṭṭha-vandita Snp.702 (= akkosa-vandana Snp-a.492) Thig.388 (expln Thag-a.256…

cetiya →

pts

tumulus, sepulchral monument, cairn, MN.i.20; Dhp.188; Ja.i.237; Ja.vi.173; Snp-a.194 (dhātu-gharaṃ katvā cetiyaṃ patiṭṭhāpesuṃ); Kp-a.221; Dhp-a.iii.29 (dhātu˚) Dhp-a.iv.64); Vv-a.142; Sdhp.428 …

garu →

pts

…(sakkāra g. mānana vandana esteem, honour, regard Pp.19 = Dhs.1121
■ See also guru.

mānana →

pts

…or respect; reverence, respect SN.i.66; Ja.ii.138; Pp.19, Pp.22; Mil.377 (with sakkāra, vandana, pūjana & apaciti) Dhs.1121; Dhs-a.373
■…

puñña →

pts

…Pv-a.73, but also in vandana Pv-a.1. To do good puññaṃ (puññāni) karoti DN.i.137; SN.iv.331;…