Szótár

(Letölthető rövid segédanyag: Páli-Magyar Szójegyzék)

ajjhos������������������na, 3 találat.

ajjhosāya →

pts

…abhinandati, same in Divy MN.i.266; SN.iv.36 sq.; SN.iv.60, SN.iv.71 sq.; Mil.69. See also ajjhosa.

ger. of ajjhosati, cp….

ajjhesati →

pts

to request, ask, bid Dhp-a.iv.18; aor. ajjhesi Vin.ii.200; pp ajjhiṭṭha & ajjhesita; (q.v.), with which cp. pariyiṭṭha & ˚esita.

adhi + iṣ; cp. BSk. adhyeṣate Divy.160

ajjhosa →

pts

Err:509