Szótár

(Letölthető rövid segédanyag: Páli-Magyar Szójegyzék)

ga������������������hik������, 32 találat.

ga →

pts

…ending: going. See e.g. atiga, anuga, antalikkha˚, ura˚, pāra˚, majjha˚, samīpa˚ hattha˚. It also appears as ˚gu, e.g. in addha˚,…

medhaga →

pts

…(= kalaha, bhaṇḍana, viggaha vivāda Mnd.302, Mnd.303), Snp.935 (T. ˚ka; Mnd.402 & Mnd.406 ˚ga with variant reading SS ˚ka); Dhp.6;…

medhaka →

pts

…(= kalaha, bhaṇḍana, viggaha vivāda Mnd.302, Mnd.303), Snp.935 (T. ˚ka; Mnd.402 & Mnd.406 ˚ga with variant reading SS ˚ka); Dhp.6;…

gacchati →

pts

…gata.
■ See also ga, gati, gatta.

  1. gā˚ in
    pret agā (Pv.ii.3#22),
    aor 3rd pl. agū (= Sk. ˚uḥ), in ajjhagū, anvagū…

taraṅga →

pts

wave Vism.157.

tara + ga

yuja →

pts

…cp. Lat. con-jux “conjugal,” Gr. ὁμό ζυς companion, σύ ζυς = conjux Goth. ga-juka companion); or a simplified form of the…

vihaga →

pts

bird (lit. going through the sky) DN-a.i.46. -pati lord of birds, a garuḷa Dāvs iv.33, Dāvs iv.38 Dāvs iv.55.

viha, sky, + ga

vakkaṅga →

pts

term for bird, poetically for sakuṇa Ja.i.216 (tesaṃ ubhosu passesu pakkhā vankā jātā ti vakkangā C.).

vakkaṃ + ga

vahati →

pts

…to drive etc.; Goth. ga-wigan = Ohg. wegan = Ger. bewegen; Goth. wēgs = Ger. weg E. way; Ohg. wagan = E. waggon, etc
■ Dhtp.333 Dhtm.498:…

mati →

pts

man: cp. Av. maitiš, Lat. mens, mentem (cp. E. mental); Goth. ga-munds, gaminpi Ohg. gi-munt, E. mind

seyyaka →

pts

adjective lying MN.i.433, see uttānaseyyaka and gabbhaseyyaka.

fr. seyyā

saṅgaṇhāti →

pts

…Dhs-a.18
pp saṅgahita.
caus 2 saṅgaṇhāpeti: see *pari*˚ (e.g. Ja.vi.328).

saṃ +…

ñū →

pts

…from jānāti, *gn: cp. P. gū → Sk. ga

āpagā →

pts

river Thag.309; Snp.319; Ja.v.454; Dāvs i.32; Vv-a.41.

āpa + ga of gam

sagga →

pts

…leading to heaven DN.iii.66.

Vedic svarga, svar + ga

paccagū →

pts

…the latter a by-form of ˚ga, as in paṭṭhagū, vedagū pāragū. pacca may be praṭya, an adv. formn of prep praṭi, and…

pa →

pts

…(a˚).

Cp. Ved. ˚pa, adj. base of to drink, as ˚ga fr. gam or ˚ṭha fr. sthā

upaga →

pts

…Vv-a.12 (id. + pādûpaga). 4. in phrase gayh˚; lit. “accessible to the grip”, acquisition of property, theft Ja.iv.219 (T….

jīvati →

pts

…= Gr. βίομαι & ζώω, ζ ̈ην; Lat. vīvo Goth. ga-quiunan; Mhg. quicken, cp. E. quicken

bha →

pts

bhava, whereas ga stands for gamana, va for vanta Kp-a.109
■ Like ba˚; we often find bha˚; mixed up…

janatā →

pts

…congregation, gathering; people, folk DN.i.151 (= DN-a.i.310, correct jananā), DN.i.206; Vin.ii.128 = MN.ii.93 (pacchimā); AN.i.61…

abbhāgamana →

pts

coming arrival, approach Vin.iv.221.

abhi + ā + gamana; cp. Sk. abhyāgama

atiga →

pts

…(id.).

ati +…

ada →

pts

…C.).

to ad, see adeti, cp. ˚ga, ˚ṭha, ˚da etc.

dassati →

pts

…(= sammukhībhāvaṃ gacchanti Pv-a.181); Pv-a.13 (mitto viya attānaṃ dassetvā: acting like a friend) Mil.271. Esp. in phrase…

gū →

pts

…dhamma˚, paṭṭha˚, pāra, veda˚.

fr. gam, cp. ˚ga

jagat →

pts

the world, the earth AN.ii.15, AN.ii.17 (jagato gati); SN.i.186 (jagatogadha plunged into the world).

Vedic jagat, intens. of gam, see gacchati

hindagu →

pts

…(with & without h) occur; see Mnd.3 = Cnd.249.

probably for indagu, inda + gu (= ˚ga), i.e. sprung from Indra. The h perhaps fr. hindu….

ja →

pts

…from jan, see janati; cp. ˚ga; gacchati

gati →

pts

…= duggati, a wrong course. agatigamana a wrong course of life DN.iii.133; AN.i.72; AN.ii.18 sq.; AN.iii.274 sq.; Ja.v.510; Pv-a.161. Technically…

dugga →

pts

…SN.i.100; Vv.52#22 Pv.ii.9#25.

du + ga

du →

pts

…(k)kata, kara; (g)ga, gata, gati, gandha, gahīta (a)caja, carita, cola; (j)jaha, jāna, jivha, jīvita; (t)tappaya, tara; (d)dama,…