Szótár

(Letölthető rövid segédanyag: Páli-Magyar Szójegyzék)

pacchato, 6 találat.

pacchato →

pts

…(˚vatti). Often doubled pacchato pacchato, i.e. always or close behind, Ja.ii.123 (opp. purato purato)
■ Cp. pacchā & pacchima.

abl….

majjha →

pts

…(id.); Dhp.348 (pure majjhe pacchato; i.e. paccuppannesu khandhesu Dhp-a.iv.63)

  1. (nt.) majjhaṃ the middle Dhp-a.i.184 (tassa uramajjhaṃ…

pacchima →

pts

…paścima, superl. formation fr. *paśca, cp. pacchato & pacchā

pacchā →

pts

…Pv-a.93 (Ānanda).

Vedic paścā & paścāt see pacchato

pura →

pts

…Vin.ii.213; Vism.18; cp. pacchato pacchato.

Otherwise *pura occurs only in foll der.: 1 adverbial: *puraḥ in purakkharoti, purekkhāra…

pure →

pts

…opp pacchā); Dhp.348 (opp. pacchato); Ja.i.50 (with abl. pure puṇṇamāya). Often meaning “in a former life, e.g. Vv.34#8, Vv.34#13; Pv.i.2#1…