Szótár

(Letölthető rövid segédanyag: Páli-Magyar Szójegyzék)

palitta, 6 találat.

palitta →

pts

smeared Thig.467 (= upalitta Thag-a.284).

pp. of palippati

anupalitta →

pts

…+…

anūpalitta →

pts

…Snp.845; Dhp.353; cf. Mnd.90 and Dhp-a.iv.72.

an + upalitta, with ū in metre

palippati →

pts

…be smeared; to stick, to adhere to Pv.iv.1#5 (˚amāna read for palimpamāna)
pp palitta (q.v.).

Med
pass of pa + lip;…

upalimpati →

pts

…Ja.iv.435; Mil.154
pass upalippati, pp upalitta (q.v.).

upa + lip

upalitta →

pts

…Mil.318; metri causa anūpalitta SN.i.141 SN.ii.284; Snp.211, Snp.392, Snp.468, Snp.790, Snp.845; Dhp.353 (cp….