Szótár

(Letölthető rövid segédanyag: Páli-Magyar Szójegyzék)

sa������peti, 65 találat.

peta →

pts

…the realm into petavisaya and kālakañjaka-asura-visaya
■ yoni
the peta realm Pv-a.9, Pv-a.35, Pv-a.55, Pv-a.68, Pv-a.103 and…

kāla →

pts

…kāḷa as jhām’ angārasadisa is conventional and is used both by Bdhgh. and Dhpāla: Dhs-a.317 and Pv-a.90–Pv-a.91

 1. Kāḷa, dark,…

vimāna →

pts

…sarikkhako vipāko ahosi; i.e. by night pleasures; by day tortures); cp. Pv.ii.12 (see Stede, *Gespenstergeschichten…

kāḷa →

pts

…kāḷa as jhām’ angārasadisa is conventional and is used both by Bdhgh. and Dhpāla: Dhs-a.317 and Pv-a.90–Pv-a.91

 1. Kāḷa, dark,…

deva →

pts

deva-manussaloka), sa-brahmakā (SN.iii.90). See below 1 b. Lists of popular gods are to be found, e.g. at DN.ii.253;…

nibbāna →

pts

…visuddhiyā… n˚assa sacchikiriyāya AN.v.194, cp.141; pubbe dh
■ ṭhiti-ñāṇaṃ pacchā nibbāne ñāṇan ti SN.ii.124

para →

pts

…Pv-a.253 (parassa purisassa & paraṃ purisaṃ). Often contrasted with and opposed to attano (one’s own, oneself), e.g. at MN.i.200…

kāya →

pts

…uda cetasā* taṃ hi tassa sakaṃ hoti tañ ca ādāya gacchati SN.i.93 yo dhammacārī kāyena vācāya uda cetasā idh eva nam…

khema →

pts

…(= khemībhūtaṃ assabhāvaṃ SA).

 • -anta security, in
 • -bhūmi a peaceful country (opp, kantāra), a paradise…

yama →

pts

…and passim

 1. = ˚dūta Dhp.235 (cp. Dhp-a.iii.335); Vv-a.223
 2. ˚purisā Yama-people, i.e. Petas…

pubba →

pts

…“ṭhita-jalapubbaḷha-sadisa.”

 • -ācariya 1 an ancient teacher, a scholar of previous times AN.i.132; AN.ii.70;…

ñāti →

pts

…(cp DN-a.i.90);

 • -saṅgha the congregation of kinsmen, the clan AN.i.152; Snp.589; *…

sa →

pts

…the oblique cases; cp. Sk. sa (saḥ), sā; Av. hō, hā; Gr. ὁ, ἡ; Goth. sa, sō; Ags. sē “the” (= that one); pe-s = E…

kira →

pts

…or “I have heard”: kirasaddo anussavane: “kira refers to a report by hearsay” Pv-a.103; kira-saddo anussav’atthe Ja.i.158;…

kila →

pts

…or “I have heard”: kirasaddo anussavane: “kira refers to a report by hearsay” Pv-a.103; kira-saddo anussav’atthe Ja.i.158;…

visaya →

pts

…Mil.316; Vism.216 (visayī-bhūta), Vism.570 = Vb-a.182 (mahā˚ & appa˚); Kp-a.17; Snp-a.22, Snp-a.154 (buddha˚), Snp-a.228 (id.);…

pañca →

pts

…kinds of food: odāna kummāsa, sattu, maccha, maṃsa Vin.iv.176. -macchariyāni 5 kinds of selfishness: āvāsa˚ kula˚ lābha vaṇṇa˚…

kaku →

pts

…Text has to be corrected to satakkaku: megho thanayaṃ vijjumālā satakkaku. Com. expln sikhara, kūṭa) AN.iii.34 (= AN-a.620…

parinibbāna →

pts

…This is the so-called “sa-upādisesa-P.,” or “extinction (of passion) with some substratum left.”-The two kinds are distinguished by…

kaṇṭaka →

pts

…Vv.18#7; Vv-a.96
sakaṇṭaka 1 having bones (of food) Ja.iv.192, Ja.iv.193. 2 (fig.) beset with thieves,…

peyyāla →

pts

…form, where we would say “etc.,” to indicate that a passage has be to repeated (either from preceding context, or to be supplied from…

yakkha →

pts

…Snp.p.48 (= khara-samphassaṃ cammaṃ Snp-a.302), also as Khara-loma “Rough-hair” Vism.208; Khara- dāṭhika

santa →

pts

…Snp.746; Pv.iv.1#34 (= upasanta-kilesa Pv-a.230); Mil.232, Mil.409; Vism.155 (˚anga; opp. oḷārik’anga); Dhp-a.ii.13; Dhp-a.iii.83
■…

pari →

pts

…(cp. ajjhesati → pariyesati, ajjhogāhati → pariyogāhati) and abhi (cp abhirādheti → paritoseti, abhitāpa →…

parinibbāyati →

pts

…taken to No. 1!); Vb.426 (sabbāsave pariññāya parinibbanti anāsavā); Sdhp.584 (˚nibbanti mahoghen’ eva aggino)

pp parinibbuto (q.v.)….

parinibbāti →

pts

…taken to No. 1!); Vb.426 (sabbāsave pariññāya parinibbanti anāsavā); Sdhp.584 (˚nibbanti mahoghen’ eva aggino)

pp parinibbuto (q.v.)….

putta →

pts

…womb) Ja.v.330

 • -maṃsa the flesh of one’s children (sons) a metaphor probably distorted fr. pūta˚; rotten flesh….

cīvara →

pts

…viz sanghāṭī, uttarāsanga, antaravāsaka Vin.i.288, Vin.i.289 Vin.iii.11, Vin.iii.195, Vin.iii.198 sq.; Vin.v.142; adj. tecīvarika wearing…

pesi →

pts

…maṃsapesi C.). Thus maṃsapesi, muscle Vin.ii.25 ≈ (maṃsapes ûpamā kāmā); Vin.iii.105; MN.i.143, MN.i.364;…

samagga →

pts

…= Pp.57; DN-a.i.74; samaggavāsa dwelling in concord Ja.i.362; Ja.ii.27- samaggi-karoti to harmonize, to conciliate DN.iii.161-Cp….

petattana →

pts

state or condition of a Peta Thag.1128.

abstr. fr. peta

pesī →

pts

…maṃsapesi C.). Thus maṃsapesi, muscle Vin.ii.25 ≈ (maṃsapes ûpamā kāmā); Vin.iii.105; MN.i.143, MN.i.364;…

ajjhatta →

pts

…sq.; Pp.22 Vb.361.

 • -santi inner peace Snp.837 (= ajjhattānaṃ rāgādīnaṃ santibhāva Snp-a.545; cp. Mnd.185). *…

araṇa →

pts

…(opp. saraṇa). See saraṇa2.

 • -vihārin (or araṇā-vihārin) [to be most likely…

hareṇukā →

pts

pea MN.i.245; Ja.v.405 (= aparaṇṇajā ti 406); Ja.vi.537; hareṇuka-yūsa pea-soup MN.i.245 (one of the 4 kinds of soup).

cp. Sk. hareṇukā

parinibbuta →

pts

…Snp.735 sq.; Iti.48 (esanānaṃ khayā), Iti.49 (āsavānaṃ khayā). 3. (to be understood as pp. of parinibbāpeti) calmed, well trained,…

āṇi →

pts

…D. as “the towngate’s sallyport” by Neumann as “Gestöck” (fastening, enclosure) āṇi-gaṇṭhik’āhato ayopatto at Vism.108;…

koṭa →

pts

belonging to a peak, in cpd. -pabbata “peak-mountain,” Npl. Vism.127 (write as K˚), Vism.292.

fr. kūṭa2

ahi →

pts

…by means of snakes DN.i.9 (= sappa-daṭṭhatikicchana-vijjā c’ eva sapp’ avhāyana-vijjā ea “the art of healing snake bites as well as…

gūtha →

pts

…a privy (cp. karīsa) MN.i.74; Snp.279; Pv.ii.3#16; Pp.36; Ja.vi.370; Vism.54.

yoni →

pts

…(wisely); Iti.30 (āraddha āsavānaṃ khayāya); Pp.25; Vism.30, Vism.132, Vism.599; Pp-a.31. Opp ayoniso disorderly…

yoga →

pts

…˚âtiga; AN.ii.12 (same as sabba-yoga-visaṃyutta) -āvacara “one at home in endeavour,” or in spiritual (esp. jhāna-)…

upapattika →

pts

(-˚) adjective belonging to a birth or rebirth; in peta˚ born as a Peta Pv-a.119
■ Cp upapātika.

fr. upapatti

santi →

pts

tranquillity, peace Snp.204; DN.ii.157; AN.ii.24; Dhp.202.

 • -kamma act of appeasing (the gods), pacification DN.i.12; DN-a.i.97.
 • -pada “the place of tranqui …

abhippasanna →

pts

…Pv-a.54 (sāsand), Pv-a.142 (id.). Cp. vippasanna in same meaning.

pp. of abhippasīdati, cp. BSk. abhiprasanna

anāyāsa →

pts

adjective free from trouble or sorrow, peaceful Thag.1008.

an + āyāsa

atisanta →

pts

adjective extremely peaceful Sdhp.496.

ati + santa1

khemin →

pts

adjective one who enjoys security or peace SN.iii.13; Snp.145 (= abhaya Kp-a.244); Dhp.258.

āyāsa →

pts

trouble, sorrow, only neg. an˚; (adj.) peaceful, free from trouble AN.iv.98; Thag.1008.

cp. Sk. āyāsa, etym.?

nibbuti →

pts

…âdhigacchāmi = quenching of hunger & thirst) Kp-a.185 (= paṭippassaddha-kilesa-daratha).

Sk. nirvṛti, abstr. to nibbuta

paribhedaka →

pts

adjective breaking; a disturber of peace, breedbate Ja.ii.173 Ja.iii.168; Ja.v.245; Ja.vi.437.

fr. paribheda in sense of paribhindati

pasādeti →

pts

…Pv-a.123 (khamāpento p.)
■ Cp. vi˚.

Caus. of pa + sad, see pasīdati

samacārin →

pts

(śama-) living in peace MN.i.289.

viraṇa →

pts

adj. nt. without fight or harm, peace Sdhp.579.

vi + raṇa

upasanta →

pts

…Dhp.378; Mil.394; Dhp-a.iii.260; Dhp-a.iv.114; Pv-a.132 (= santa).

pp. of upa + śam, cp. upasammati

amānusa →

pts

…usually of demons, but also of gods; a + mānusa, cp. amanussa

dakkhiṇā →

pts

…Vv-a.230; dakkhiṇaṃ ādisati (otherwise uddisati) to designate a gift to a particular person (with dat.) Vin.i.229 = DN.ii.88.

 • -āraha a…

gati →

pts

…DN.ii.91; MN.i.388 (tassa kā gati ko abhisamparāyo? what is his rebirth and what his destiny?); in combination āgati vā gati vā (=…

kesa →

pts

…(in Niraya) DN.i.234
■ kesaṃ oropeti to have one’s hair cut Vin.ii.133.

-oropaṇa (-satthaka) a hair-cutting…

niraya →

pts

…bhayānaka, mahābhitāpa, sattussada etc
■ Descriptions of N. in glowing terms of frightfulness are freq. found from the earliest books down…

pettivisaya →

pts

Pettivisaya & Pitti˚

the world of the manes, the realm of the petas (synonymous with petavisaya & petayoni) DN.iii.234; Iti.93; Ja.v.186;…

pitti →

pts

Pettivisaya & Pitti˚

the world of the manes, the realm of the petas (synonymous with petavisaya & petayoni) DN.iii.234; Iti.93; Ja.v.186;…

bhārataka →

pts

“the petty descendants of Bhārata” or: load-carrier, porter (?) SN.iv.117 (indignantly applied to apprentices and other low class young men who honour the Mahā-Kaccāna).

fr. bhara

maṃsa →

pts

…Vin.iii.105 (˚ṃ vehāsaṃ gacchantiṃ addasaṃ); MN.i.143; AN.iii.97; Mil.280 Vism.195, Vism.252, Vism.468; Dhp-a.i.164; Vb-a.235; *…

pesāca →

pts

is reading at DN.i.54 for pisāca (so variant reading). Pesi (pesi)