Szótár

(Letölthető rövid segédanyag: Páli-Magyar Szójegyzék)

sa���kh��ra, 69 találat.

apekhā →

pts

…also B.Sk. avekṣatā.

Sk. apekṣā, fr. apa + īkṣ. The spelling is either kkh or kh, they are both used promiscuously a tendency…

apekkhā →

pts

…also B.Sk. avekṣatā.

Sk. apekṣā, fr. apa + īkṣ. The spelling is either kkh or kh, they are both used promiscuously a tendency…

kamma →

pts

…belong vāṇijjā and gorakkhā
■ Kamma as a profession or business is regarded as a hindrance to the religious life, & is counted among…

khandha →

pts

…ti evam-ādi

 • -rasa taste of the stem, one of various tastes, as mūla khandha˚ taca˚ patta˚ puppha˚, etc. Dhs.629…

gahapati →

pts

…education mode of life ranking with kh˚, br˚, g.˚ and samaṇā Vin.i.227; AN.i.66; Cnd.235, see also cpd
■ paṇḍita.

2….

khaya →

pts

…and passim
■ rāgassa dosassa, mohassa kh. MN.i.5; AN.i.299, cp. rāga˚, dosa˚ moha˚, AN.i.159; dosa˚ SN.iii.160, SN.iii.191; SN.iv.250 …

rasa →

pts

…nayena anekavidho, i.e. rasa is physiologically & psychologically peculiar to the tongue (sense-object & sense-perception), and also consists…

khaṇa →

pts

…moment, wink of time; in phrase khaṇen’ eva “in no time” Pv-a.38 Pv-a.117; Sdhp.584 (etc.). Sdhp.584; khaṇo ve mā upaccagā “let…

khīṇa →

pts

…khīṇe Pv-a.105. āsavakhīṇa one whose cravings are destroyed Snp.370, Snp.162.

-āsava (adj.) whose mind is free…

khantī →

pts

…Dhp-a.iii.237: titikkhā-sankhātā khantī; -avihiṃsā (tolerance): kh˚, avihiṃsā, mettatā anudayatā, SN.v.169; -akodhana

khādati →

pts

…Ja.i.61 Ja.iii.276
fut khādissati Ja.i.221; Ja.ii.129
aor khādiṃsu Pv-a.20
pass. ppr khādiyamāna (cp khajjati) Pv-a.69…

daṇḍa →

pts

…Vism.313; Pv-a.220 (nimbarukkhassa daṇḍena [variant reading dabbena] katasūla). tidaṇḍa a tripod. 2. a stick staff, rod, to lean on, & as…

khīra →

pts

…without water)
■ duddha-khīra one who has milked Snp.18.

 • -odaka (nt.) milk-water or milk & water lit. Ja.ii.104…

khanti →

pts

…Dhp-a.iii.237: titikkhā-sankhātā khantī; -avihiṃsā (tolerance): kh˚, avihiṃsā, mettatā anudayatā, SN.v.169; -akodhana

khattiyī →

pts

…pukkusī AN.iii.229; similarly MN.ii.33,…

khattiya →

pts

…Tāvatiṃsa˚ Māra˚, Brahma˚) at MN.i.72 = DN.iii.260;

 • -mahāsāla “the wealthy khattiya” (see above…

khaṇḍa →

pts

…portions; ˚ṃ paṭisankharoti to repair dilapidations Vin.ii.160 (= navakammaṃ karoti) Vin.ii.286; Vin.iii.287; AN.iii.263; cp. same…

khattar →

pts

…vyākaraṇa-samattho mahāmatto: “kh˚ is called the King’s minister who is able to answer all his questions”)…

khuṇḍali →

pts

at Pv-a.162 (mā kh.) is to be read ukkaṇṭhi.

khudā →

pts

…(+ pipāsā Cnd s. v. kh˚ vuccati chātako), Snp.966; Pv.i.6#4 (= jighacchā), Pv.ii.1#5 (+ taṇhā), Pv.ii.2#4; Pv-a.72. See…

kampati →

pts

to shake, tremble, waver Kh.6; Ja.i.23; Snp.268 (expl. Kp-a.153: calati, vedhati) Bdhd 84
■ Cp. anu˚, pa˚, vi˚, sam˚
■…

khamati →

pts

…fit, to seem good; esp. in phrase yathā te khameyya “as may seem good to you; if you please” DN.i.60, DN.i.108; MN.i.487 sabbaṃ me na khamati…

khajjati →

pts

(= khādiyati, Pass. of khādati; Dhtm.93 bhakkhaṇa)

 1. to be eaten, chewed, eaten up, as by animals upacikāhi Vin.ii.113; suṇakhehi…

khitta →

pts

…= Dhp.125; Ja.iii.203; ratti-khittā sarā arrows shot in the night Dhp.304 = Ne.11; acchi vātavegena khittā a flame overthrown by the…

chidda →

pts

…Ja.i.419; Ja.v.163 (sarīraṃ chiddavichiddaṃ karoti to perforate a body).

cp. Ohg. scetar. For suffix ˚ra, cp. rudhira, etc. Vedic…

khama →

pts

…lovable attributes of a bhikkhu (kh. rūpānaṃ, saddānaṃ, etc.; indulgent as regards sights, sounds, etc.) AN.iii.113 = AN.iii.138; the same…

sa →

pts

…or “once,” e.g. sa kho so bhikkhu… upakkileso ti iti viditvā… upakkilesaṃ pajahati “once he has recognised…” MN.i.37 Cp….

deva →

pts

…in heaven Iti.76;

 • -āsurasaṅgāma the fight between the Gods & the Titans DN.ii.285; SN.i.222; SN.iv.201; SN.v.447; MN.i.253; AN.iv.432 (at…

sapajāpatika →

pts

…viz. devā sa-indakā sa-brahmakā sa-pajāpatikā DN.ii.274 (without sa-brahmakā); SN.iii.90; AN.v.325. Otherwise…

khujja →

pts

…small, inferior, in kh˚-rājā a smaller, subordinate king Sdhp.453.

either Sk kubja, of which khujja would be the older form (cp….

khādaniya →

pts

…Ja.iii.276
■ piṭṭha˚ pastry Vin.i.248.

grd. of khādati; also as khādanīya

māyā →

pts

…(= iddhi).

 • -kāra a conjurer, magician SN.iii.142; Vism.366 (in comparison); Vb-a.196.

cp. Vedic māyā….

odaka →

pts

…odakantike which Childers, Kh. trsln. p. 30, interprets “a deep pit” see also Kp-a.217 sq.). 2. “water at the end”, i.e….

khīla →

pts

…peg Vin.ii.116 (khīlaṃ nikhanitvā digging in or erecting a post) SN.iii.150 (kh˚ vā thambha vā); SN.iv.200 (daḷha˚ a strong post, epithet…

khādāpeti →

pts

to make eat Ja.iii.370; Ja.vi.335.

Caus. ii. of khādati

khārī →

pts

…tāpasa-parikkhārā; vidho ti kāco, tasmā khāribharitaṃ kācam ādāyā ti attho As Kern (

Toevoegselen

s….

ujjhāna →

pts

…wailing Ja.iv.287.

 • -saññin, -saññika irritable SN.i.23; Thag.958; Vin.ii.214 cp. Vin.iv.194.; Dpvs.ii.6; Dhp-a.iii.376 (˚saññitā…

khata →

pts

…etc. AN.i.89.

pp. of khanati

Khata2

hurt, wounded; pādo kh˚ hoti sakalikāya “he grazed his foot” SN.i.27 = Mil.134…

khila →

pts

…cittaṃ susamāhitaṃ… akhilaṃ sabbabhūtesu DN.ii.261; SN.iv.118; in combination with anāsava Snp.212; with akankha Snp.477, Snp.1059; with…

khetta →

pts

…(of merit) Vv-a.108;

 • -rakkhaka the guardian of a field Ja.ii.110;
 • -ūpama to be likened to a (fruitful) field,…

khepita →

pts

…annihilation, Dhp-a.ii.163 (kilesavaṭṭassa kh.).

pp. of khepeti

khaṭopikā →

pts

couch, bedstead MN.i.450, MN.i.451 (vv.ll. ka˚, khajj˚).

perhaps connected with Sk khaṭvā? uncertain

khaṇḍicca →

pts

…having broken teeth, in phrase kh˚ pālicca, etc., as signs of old age (see above) MN.i.49 = DN.ii.305; AN.iii.196; Dhs.644 = Dhs.736 = Dhs.869;…

khatta →

pts

…tricks Ja.v.228 (paraphrased mātāpitaro pi māretvā attano va attho kāmetabbo ti “even at the expense of killing father and mother…

rājan →

pts

…into the 3 ranks: mahesakkhā rājāno, majjhimā r., nīcā r. Here also belongs the designation of the 4 lokapālā (or Guardians of the…

khalati →

pts

…Thag.45; Mil.187; pp. khalita q.v. Cp. upa˚, pa˚.

Dhtp.260: kampane; Dhtm.375: sañcalane; cp. Sk. skhalati, cp. Gr. σφάλλω to bring to…

kammanta →

pts

…as kāya-duccaritehi ārati virati… Vb.106.

 • -ādhiṭṭhāyika superintendent of work Dhp-a.i.393
 • -ṭṭhāna: 1 the spot…

kabba →

pts

…making poems DN-a.i.95; and -kāra a poet Kh.21; Ja.vi.410.

cp. Sk. kāvya

dhamma →

pts

…threefold, viz. Buddhaṃ saraṇaṃ upemi (gacchāmi), Dhp ˚ṃ…, Sanghaṃ… i.e. I put myself into the shelter of the B., the Dh. & the…

palikha →

pts

bar Ja.vi.276 (with palighā as gloss).

a variant of paligha on kh for gh see Geiger,

Pali Grammar

§ 39#2

khudda →

pts

…DN.i.114, DN.i.120, etc.

 • -desa, in ˚issara ruler of a small district Sdhp.348.

Vedic kṣudra

rājā →

pts

…into the 3 ranks: mahesakkhā rājāno, majjhimā r., nīcā r. Here also belongs the designation of the 4 lokapālā (or Guardians of the…

rasavatī →

pts

“possessing flavours” i.e. a kitchen Vin.i.140.

rasa + vant

añjana →

pts

…Dhp-a.iii.354 (akkhi eye-salve). 2. glossy, jet-black Ja.i.194; Ja.ii.369; Ja.v.416. The reading añjana at AN.iv.468 is wrong, it…

bhuttar →

pts

one who eats or has eaten, or enjoys (cp. bhutta 2) Ja.v.465 (ahaṃ bhuttā bhakkhaṃ ras’ uttamaṃ).

n. ag. fr. bhuj, cp. Sk. bhoktṛ already Vedic & Epic

khiḍḍā →

pts

…reading padūsika);

 • -rati play & enjoyment Snp.41, Snp.59; Vv.16#12 Vv.32#7 ; Pv.iv.7#2; Vism.619.

Vedic krīḍā, cp….

samavattakkhandha →

pts

…equally rounded.“

sama + vatta + kh., but BSk. sasaṃvṛtta˚

kumbhaṇḍa →

pts

…genii grouped with Yakkhas, Rakkhasas and Asuras SN.ii.258 (k˚ puriso vehāsaṃ gacchanto); Ja.i.204; Ja.iii.147 (with def.); Mil.267;…

madanīya →

pts

adj. nt.

 1. intoxicating DN.ii.185 (sadda vaggu rajanīya kāmanīya m.).
 2. intoxication Vv-a.73.

orig. grd. of madati

muta →

pts

…āyatanaṃ diṭṭhaṃ; sadd-āyat. sutaṃ gandh˚, ras˚, phoṭṭhabb˚ mutaṃ; sabbaṃ rūpaṃ manasā viññātaṃ. See on this…

padhūpita →

pts

…“racked [wrapt] in flames”; C. santāpita) Vv-a.237 (so read with variant reading SS. for T. pavūsita; meaning scented,…

palāsa →

pts

dāśa = dāsa “enemy” this form evidently a Sanskritisation

rasati →

pts

to shout, howl Ja.ii.407 (vv.ll. rayati, vasati; C. explains as “nadati”) = Ja.iv.346 (variant reading sarati).

ras

pariṇāyaka →

pts

…one of the 7 treasures (ratanāni) of a great king or Cakkavattin (according to Bdhgh on DN.ii.177 the eldest son; in the Lal. Vist. a general…

puna →

pts

…is doubtful; if authentic, a Sanskritisation; only found at Thag-a.71 (Tha-ap.38; variant reading puna) & Tha-ap.72 (Tha-ap.41, variant reading…

r →

pts

…(ati-r-iva), Dhp.687 (sarada-r-iva), Dhp.1134 (haṃsa-r-iva) Vv.64#22 (Vajir’ āvudho-r-iva); Pv.ii.8#7 (puna-r-eva Pv.ii.11#6…

rammaka →

pts

adjective Name of the month Chaitra Ja.v.63.

Sk ramyaka

rassatta →

pts

shortness, reduction (of vowel) Dhs-a.149.

fr. rassa

vikkhīṇa →

pts

totally destroyed, finished, gone Thig.22.

vi + khīṇa