Szótár

(Letölthető rövid segédanyag: Páli-Magyar Szójegyzék)

vipatti, 13 találat.

vipatti →

pts

…Ja.vi.292; Ne.126 (the 3 vipattiyo sīla˚, diṭṭhi˚, ācāra˚); Dhp-a.i.16 (sīla˚) DN-a.i.235. Often in pair diṭṭhi˚; wrong…

diṭṭhi →

pts

-vipatti failure in theory, the 3rd of the four vipattiyo viz. sīla˚, ācāra˚, d.˚, ājīva˚; opp. ˚sampadā…

kammanta →

pts

…Dhp-a.iii.100;

kantāra →

pts

…Pp.22 (on diṭṭhi vipatti).

  • -addhāna a road in the wilderness, a dangerous path (fig.) Thag.95~DN.i.73 =…

loka →

pts

…2 sampatti bhavaloka, vipatti bhavaloka; 3 vedanā; 4 āhārā; 5 upādāna-kkhandhā 6 ajjhattikāni āyatanāni (their rise & decay as…

payoga →

pts

…Dhp-a.iii.238

  • -vipatti failure of means, wrong application Pv-a.117 Pv-a.136.
  • -sampatti

sampatti →

pts

…bliss, fortune (opp. vipatti) AN.iv.26, AN.iv.160; Vism.58 Vism.232; Ja.iv.3 (dibba˚); DN-a.i.126; three attainments…

sīla →

pts

…SN.i.143; cp. Ja.iii.360 -vipatti moral transgression Vin.i.171 sq.; DN.ii.85; AN.i.95; AN.i.268 sq.; AN.iii.252; Pp.21;…

vebhaṅga →

pts

futility, failure Ja.iv.451 (opp. sampatti; explained as vipatti C.).

fr. vibhanga

ācāra →

pts

…AN.v.198; Vb.244, Vb.246 (cp. Mil.368, Mil.370, quot. Vin.iii.185); Vism.i.8.

  • -vipatti failure of morality, a slip in…

ādīnava →

pts

…five dussīlassa sīla-vipattiyā ā. at DN.ii.85 = DN.iii.235 = AN.iii.252 five akkhantiyā ā. at Vb.378; six of six each at DN.iii.182…

ājīva →

pts

…Dhp-a.iv.111.

āsaya →

pts

…Pv-a.197. Snp-a.182 (˚vipatti), Snp-a.314 (˚suddhi), Kp-a.103 (˚sampatti) Cp. nirāsaya. 3. outflow, excretion Pv.iii.5#3 (gabbh =…