khurapariyanta

edged with razors; with a razor-edged rim