patibhāga-nimitta

Patibhāga-nimitta: s. nimitta, kasina, samādhi.