abhidhāreti

to hold aloft Ja.i.34 = Bv.iv.1.

abhi + dhāreti