abhinibbatta

reproduced, reborn AN.iv.40, AN.iv.401; Cnd.256 (nibbatta abhi pātubhūta); Dhs.1035, Dhs.1036 (so read for˚ nippatta) Vv-a.9 (puññ’ânubhāva˚ by the power of merit).

abhi + nibbatta, pp. of abhinibbattati