abhisamekkhati

Abhisamikkhati & Abhisamekkhati

to behold, see, regard, notice Ja.iv.19 (2nd sg med. ˚samekkhase = olokesi C.)
ger -samikkha ˚samekkha; [B.Sk. ˚samīkṣya, e.g. Jtm.p.28, Jtm.p.30 etc.] Ja.v.340 (˚samikkha, variant reading sañcikkha = passitvā C.); Ja.v.393 Ja.v.394 (= disvā C.).

abhi + sam + ; īks, cp. samikkhati