abhisara

retinue Ja.v.373.

fr. abhi + sarati, of sṛ; to go