adeti

to eat. Pres. ind. ademi etc. Ja.v.31, Ja.v.92, Ja.v.197, Ja.v.496; Ja.vi.106 pot. adeyya Ja.v.107, Ja.v.392, Ja.v.493.

Sk. ādayati, Caus. of atti, ad to eat, 1st sg. admi = Gr. ε ̓́δω, Lat. edo; Goth. itan = Ohg. ezzan = E. eat