adhigacchati

to get to, to come into possession of, to acquire, attain, find; fig. to understand DN.i.229 (vivesaṃ) MN.i.140 (anvesaṃ n’ âdhigacchanti do not find); SN.i.22 (nibbānaṃ); SN.ii.278 (id.); AN.i.162 (id.) Dhp.187, Dhp.365; Iti.82 (santiṃ); Thig.51; Pp.30, Pp.31; Pv.i.7#4 (nibbutiṃ = labhati Pv-a.37); Pv.iii.7#10 (amataṃ padaṃ). opt. adhigaccheyya DN.i.224 (kusalaṃ dhammaṃ) MN.i.114 (madhu-piṇḍikaṃ); Dhp.61 and adhigacche Dhp.368. ger. -gantvā DN.i.224; Ja.i.45 (ānisaṃse); and -gamma Pv.i.11#9 (= vinditvā paṭilabhitvā Pv-a.60). grd. -gantabba Iti.104 (nibbāna). cond. -gacchissaṃ Snp.446. 1st aor. 3 sg. ajjhagā Snp.225 (= vindi paṭilabhi Kp-a.180) Dhp.154; Vv.32#7; 3 pl. ajjhagū Ja.i.256 (vyasanaṃ); ajjhāgamuṃ SN.i.12. 2nd aor. 3 sg. adhigacchi Mnd.457. pp. adhigata (q.v.).

adhi + gacchati