adhīyati

adhiyati to study, lit. to approach (cp adhigacchati); to learn by heart (the Vedas & other Sacred Books) Vin.i.270; SN.i.202 (dhammapadāni); Ja.iv.184 (adhīyitvā), Ja.iv.496 (adhīyamāna); Ja.vi.458; Dhp-a.iii.446 (adhīyassu)
ger adhīyitvā Ja.iv.75; adhiyānaṃ Ja.v.450 (= sajjhāyitvā C.) & adhicca: see adhicca 2; pp. adhiyita DN.i.96.

Med. of adhi + ; i, 1st sg. adhīye taken as base in Pāli