ajjhagā

he came to, got to, found, obtained, experienced SN.i.12 (vimānaṃ); Snp.225 (expld. at Kp-a.180 by vindi paṭilabhi), Snp.956 (ratiṃ; expld. at Mnd.457 by adhigacchi); Iti.69 (jātimaraṇaṃ); Dhp.154 (taṇhānaṃ khayaṃ); Vv.32#7 (visesaṃ attained distinction; expld. at Vv-a.135 by adhigata); Vv.50#21 (amataṃ santiṃ; expld. Vv-a.215 by variant reading SS adhigañchi, T. adhigacchati).

adhi + agā 3rd sg. pret. of adhigacchati (q.v. for similar forms)