anassāvin

adjective not intoxicated, not enjoying or finding pleasure in Snp.853 (sātiyesu a. = sātavatthusa kāmaguṇesu taṇhasanthavavirahita Snp-a.549).

an + assāvin; cp. assāva + āsava