anubrūheti

to do very much or often, to practice, frequent, to be fond of (c. acc.), foster SN.i.178 (anubrūhaye); MN.iii.187 (id., so read for manu˚), Thig.163 (˚ehi); Cp.iii.1#2 (saṃvegaṃ anubrūhayiṃ aor.); Ja.iii.191 (suññāgāraṃ). Often in phrase vivekaṃ anubrūheti to devote oneself to detachment or solitude, e.g. Ja.i.9 (inf ˚brūhetuṃ); Ja.iii.31 (˚brūhessāmi), Dhp.75 (˚brūhaye ˚brūheyya vaḍḍheyya Dhp-a.ii.103)
pp anubrūhita (q.v.) Cp. also brūhana.

brūheti