anujānāti

  1. to give permission, grant, allow Vin.iv.225; AN.ii.197; Pv.iv.1#67; Pv-a.55, Pv-a.79 Pv-a.142.
  2. to advise, prescribe Vin.i.83; Vin.ii.301: Snp.982. grd. anuññeyya that which is allowed AN.ii.197; pp anuññāta (q.v.) Caus. anujānāpeti Ja.i.156.

anu + jānāti