apāra

  1. the near bank of a river Ja.iii.230 (+ atiṇṇaṃ, C. paratīraṃ atiṇṇaṃ).
  2. (fig.) not the further shore (of life), the world here, i.e. (opp. pāraṃ Nibbāna) Snp.1129, Snp.1130; Cnd.62; Dhp.385 (expld. as bāhirāni cha āyatanāni Dhp-a.iv.141). See pāra & cp. avara.

a + pāra