atipāta

attack, only in phrase pāṇātipāta destruction of life, slaying, killing, murder DN.i.4 (pāṇātipātā veramaṇī, refraining from killing, the first of the dasasīla or decalogue); DN-a.i.69 (= pāṇavadha, pāṇaghāta); Snp.242; Kp ii. cp. Kp-a.26; Pv-a.28, Pv-a.33 etc.

ati + pat