avahāra

taking, acquiring, acquisition Vin.v.129 (pañca avahārā, viz. theyya˚, pasayha˚, parikappa˚ paṭicchanna˚, kusa˚).

fr. avaharati