bhuyya

the regular P. representative of Sk. bhūyas (compar.); for which usually bhiyya (q.v.). Only in cpd. yebhuyyena (q.v.).