bhū

Bhū1

adjective being, (n.) creature, living being in pāṇa-bhū a living being (a breathing being) Ja.v.79 (= pāṇa-bhūta C.).

fr. bhū

Bhū2

feminine the earth; loc. bhuvi according to Kaccāyana; otherwise bhuvi is aor. 3rd sg. of bhū: see Pischel, Prk. Gr. § 516; Geiger, Pali Gr. § 865.

fr. bhū, otherwise bhūmi