cetiya

tumulus, sepulchral monument, cairn, MN.i.20; Dhp.188; Ja.i.237; Ja.vi.173; Snp-a.194 (dhātu-gharaṃ katvā cetiyaṃ patiṭṭhāpesuṃ); Kp-a.221; Dhp-a.iii.29 (dhātu˚) Dhp-a.iv.64); Vv-a.142; Sdhp.428, Sdhp.430. Pre-Buddhistic cetiyas mentioned by name are Aggāḷava˚ Vin.ii.172; SN.i.185; Snp.p.59; Dhp-a.iii.170; Ānanda˚ DN.ii.123, DN.ii.126; Udena˚ DN.ii.102, DN.ii.118; DN.iii.9; Dhp-a.iii.246; Gotama (ka) ibid.; Cāpāla˚ DN.ii.102, DN.ii.118; SN.v.250; Ma-kuṭabandhana˚ DN.ii.160; Bahuputta˚ DN.ii.102, DN.ii.118; DN.iii.10; SN.ii.220; AN.iv.16; Sattambaka˚ DN.ii.102, DN.ii.118; Sārandada DN.ii.118, DN.ii.175; AN.iii.167; Supatiṭṭha˚ Vin.i.35.

  • -aṅgaṇa the open space round a Cetiya Mil.366 Vism.144, Vism.188, Vism.392; DN-a.i.191, DN-a.i.197; Vv-a.254.
  • -vandanā Cetiya worship Vism.299.

cp. from ci, to heap up, cp. citi, cināti