chambheti

to be firm or rigid, fig. to be stiff with fear, paralysed: see chambhin & chambhitatta, Cp. ūrukhambha (under khambha2).

cp. Sk. skabhnāti & stabhnāti; skambh, and P. khambha, thambha & khambheti