dassaneyya

adjective = dassanīya Ja.v.203 (bhusa˚).