dhūmayati

Dhūmāyati & Dhūmayati

to smoke, to smoulder, choke; to be obscured to cloud over MN.i.142 (variant reading dhūpāyati); Pv.i.6#4 (pariḍayhati + dh. hadayaṃ); Dhp-a.i.425 (akkhīni me dh. I see almost nothing). pp. dhūmāyita.

Sk. dhūmayati, Denom. fr. dhūma