dālikā

Dālikā & Dālima

in -laṭṭhi a kind of creeper; equivalent to takkāri (?) Thig.297 (dālikā) = Thag-a.226 (dālikā & dālima).

Sk. dālika the colocynth & dāḍima the pomegranate tree