gaḷita

rough, in a˚ smooth Ja.v.203, Ja.v.206 (+ mudu & akakkasa); Ja.vi.64.