jita

conquered, subdued, mastered: (nt.) victory. jitā me pāpakā dhammā Vin.i.8; Dhp.40, Dhp.104 (attā jitaṃ seyyo for attā jito seyyo see Dhp-a.ii.228), Vism.105, Vism.179; Vv.64#27 (jitindriya one whose senses are mastered, cp. guttindriya)
■ Cp. vi˚.

pp. of jayati, conquer