jāgarati

to be awake, to be watchful, to be on the alert (cp. guttadvāra) Dhp.60 (dīghā jāgarato rattī), Dhp.226; Iti.41; Mil.300
pp jāgarita (q.v.).

Sk. jāgarti to be awake (redupl. perf. for jājarti) *ger & gerēi; cp. Lat. expergiscor (*exprogrīscor); Gr.ἐγείρω, perf. ἐγρήγορα (for *ἐγήγορα). Def. at Dhtp.254 by niddā-khaya