kaṭeruha

flowering plant Ja.vi.537 (= pupphagaccha). Cp. kaseruka.