kumbhaṇḍa

  1. m. a class of fairies or genii grouped with Yakkhas, Rakkhasas and Asuras SN.ii.258 (k˚ puriso vehāsaṃ gacchanto); Ja.i.204; Ja.iii.147 (with def.); Mil.267; Dhp-a.i.280; Pgdp.60.
  2. nt. a kind of gourd Ja.i.411 (lābu˚); Ja.v.37; (elāḷuka-lābuka˚); DN-a.i.73; Dhp-a.i.309 (placed on the back of a horse, as symbol of instability); the same as f. kumbhaṇḍī Vism.183 (lābu +).