kāraka

(usually -˚) the doer (of): Vin.ii.221 (capu-capu˚); sāsana˚ he who does according to (my) advice Snp.445 Bdhd 85 sq
■ f. kārikā: veyyāvacca˚ a servant Pv-a.65 (text reads ˚tā); as n. the performance of (-˚) service: dukkara-kārikā the performance of evil deeds SN.i.103; Thig.413 (= Thag-a.267). -agga-kārikā first test, sample Vin.iii.80.