mamāyita

cherished, beloved; as n. nt. attachment, fondness of, pride
■ (adj. or pp. SN.ii.94 (etaṃ ajjhositaṃ, m., parāmaṭṭhaṃ); Snp.119; Dhp-a.i.11
■ (nt.:) Snp.466, Snp.777, Snp.805, Snp.950 = Dhp.367 (explained as: yassa “ahan” ti vā “maman” ti vā gāho n’ atthi Dhp-a.iv.100); Snp.1056 (cp. Cnd.499).

pp. of mamāyati